Actualitat Notícies

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 1.

El Ministeri de Sanitat ha anunciat que tota la província de València passa a la Fase 1.
PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 1.

El BOE del 9 de maig publica la Ordre SND/399/2020, de 9 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional, establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 1 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En aquesta Ordre s'estableixen les següents mesures (entre d'altres):

a) Mesures d'higiene i protecció en el treball (desenvolupament en les següents publicacions).

b) Llibertat de circulació.

Es podrà circular per la província, illa o unitat territorial de referència a l'efecte del procés de desescalada, sense perjudici de les excepcions que justifiquen el desplaçament a una altra part del territori nacional per motius sanitaris, laborals, professionals o empresarials, de retorn al lloc de residència familiar, assistència i cura de majors, dependents o persones amb discapacitat, causa de força major o situació de necessitat o qualsevol altra d'anàloga naturalesa.

c) Vetles i entierrros.

Les vetles podran realitzar-se en tota mena d'instal·lacions, públiques o privades, amb un límit màxim a cada moment de quinze persones en espais a l'aire lliure o deu persones en espais tancats, siguen o no convivents.

La participació en la comitiva per a l'enterrament o comiat per a cremació de la persona morta es restringeix a un màxim de quinze persones, entre familiars i afins, a més de, en el seu cas, el ministre de culte o persona assimilada de la confessió respectiva per a la pràctica dels ritus funeraris de comiat del difunt.

d) Llocs de culte.

Es permetrà l'assistència a llocs de culte sempre que no se supere un terç del seu aforament i que es complisquen les mesures generals de seguretat i higiene establides per les autoritats sanitàries,

e) Condicions per a la reobertura al públic d'establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats, (desenvolupament en les següents publicacions).

f) Condicions per a la reobertura al públic de terrasses dels establiments d'hostaleria i restauració, (desenvolupament en les següents publicacions).

g) Condicions per a la reobertura dels centres educatius i universitaris, biblioteques, museus.

Podrà procedir-se a l'obertura dels centres educatius per a la seua desinfecció, condicionament i per a la realització de funcions administratives.

Podrà procedir-se a l'obertura dels centres universitaris per a dur a terme la seua desinfecció i condicionaments, així com gestions administratives inajornables.

Podrà procedir-se a l'obertura de les biblioteques, tant de titularitat pública com privada per a les activitats de préstec i devolució d'obres, lectura en sala, així com per a informació bibliogràfica i bibliotecària.

Els museus, de qualsevol titularitat i gestió, podran obrir les seues instal·lacions al públic per a permetre les visites a la col·lecció i a les exposicions temporals, reduint-se a un terç l'aforament previst per a cadascuna de les seues sales i espais públics.

h) Reobertura dels locals i establiments en els quals es desenvolupen actes i espectacles culturals.

Sempre que no superen un terç de l'aforament autoritzat. A més, si es realitzen en llocs tancats, no podrà haver-hi més de trenta persones en total i, si són a l'aire lliure, aquest aforament màxim serà de dues-centes persones, i sempre que complisquen els requisits de la present ordre.

i) Obertura d'instal·lacions esportives a l'aire lliure.

j) Activitat esportiva individual amb cita prèvia en centres esportius.

k) Obertura al públic dels hotels i establiments turístics.

h) Activitats de turisme actiu i naturalesa.

A més, s'estableix la possibilitat que les CCAA i ciutats autònomes poden acordar en el seu àmbit territorial que la franja horària a la qual es refereix el paràgraf anterior comence fins a dues hores abans i acabe fins a dues hores després, sempre que no s'incremente la duració total d'aquesta franja.

Més informació:

Guia de la Fase I, Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Activitats en fase I desescalada, Consellería de Sanitat.

Pla per a la transició cap a una nova normalitat, preguntes i respostes freqüents, (actualitzat a 3 de maig).

© 2020 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball