Actualitat Notícies

REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER ENFRONT DE L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19.

Mesures específiques per als autònoms
REIAL DECRET LLEI 8/2020, DE 17 DE MARÇ, DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER A FER ENFRONT DE L'IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19.

Informació sobre el Reial Decret Llei 8/2020, de 17 març, sobre les mesures específiques per a les personas autónomas.


El present reial decret llei amplia les mesures ja preses amb un paquet econòmic i social de gran abast i magnitud, amb l'objectiu de contribuir a evitar un impacte econòmic prolongat més enllà de la crisi sanitària, donant prioritat a la protecció de les famílies, autónomos y empreses més directament afectades.

Es posa l'èmfasi en la casuística dels autònoms, particularment afectats per la situació actual, creant una prestació extraordinària per cessament d'activitat, que cobrix la finalització de l'activitat provocada per una situació en tot cas involuntària.

Autònoms:

Article 17. Prestació extraordinària per cessament d'activitat per als afectats per declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 1. Amb caràcter excepcional i vigència limitada a un mes, a partir de l'entrada en vigor del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, o fins a l'últim dia del mes en què finalitze el dit estat d'alarma, de prolongar-se este durant més d'un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals queden suspeses, en virtut del que preveu el mencionat Reial Decret, o, en otrocaso, quan la seua facturació en el mes anterior a què se sol·licita la prestació es veja reduïda, almenys, en un 75 per cent en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tindran dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat que es regula en este article, sempre que complisquen els requisits següents:

a) Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors Per Compte Propi o Autònoms o, si és el cas, en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

b) En el cas que la seua activitat no es veja directament suspesa en virtut del que preveu el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, acreditar la reducció de la seua facturació en, almenys, un 75 per cent, en relació amb l'efectuada en el semestre anterior.

c) Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es complira este requisit, l'òrgan gestor invitarà al pagament al treballador autònom perquè en el termini improrrogable de trenta dies naturals ingresse les quotes degudes. La regularització del descobert produirà plens efectes per a l'adquisició del dret a la protecció.

La prestació extraordinària per cessament d'activitat regulada en este article tindrà una duración d'un mes, ampliant-se, si és el cas, fins a l'últim dia del mes en què finalitze l'estat d'alarma, en el cas que este es prorrogue i tinga una duració superior al mes. El temps de la seua percepció s'entendrà com cotitzat i no reduirà els períodes de prestació per cessament d'activitat a què el beneficiari puga tindre dret en el futur.

La percepció serà incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social.

TEXT INTEGRO-Real Decret llei 8/2020

Més enllaços i informació per a PIMES en relació al COVID 10

 

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball