Actualitat Notícies

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 0.

Publicades, en el BOE del diumenge 3 de maig, les Ordres SND/386/2020, de 3 de maig, i SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis.
PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 0.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) del diumenge 3 de maig de 2020 recull un total de cinc ordres per a regular les fases 0 i 1 de la desescalada després del covid-19. 

D'entre elles destaquen la Ordre SND/386/2020, de 3 de maig, per la qual es flexibilitzen determinades restriccions socials i es determinen les condicions de desenvolupament de l'activitat de comerç minorista i de prestació de serveis, així com de les activitats d'hostaleria i restauració en els territoris menys afectats per la crisi sanitària; i la Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat.

Condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat; Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s'estableixen les condicions per a l'obertura al públic de determinats comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com per a la pràctica de l'esport professional i federat. BOE núm. 123, 3 de maig del 2020.

Respecte a les mesures en l'àmbit del comerç minorista la finalitat de la Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, és abordar la fase inicial o fase 0 destinada a la reactivació de l'activitat comercial i de determinades activitats de serveis professionals que requereixen l'obertura al públic d'establiments o locals, assimilades al comerç minorista, l'activitat del qual es troba suspesa com ara perruqueries i centres d'estètica, serveis d'arranjaments i reparacions, i similars.

I.- Reobertura de locals i establiments del comerç minorista i de serveis professionals 

En la fase inicial, podran reobrir al públic aquells locals i establiments del comerç minorista i de serveis professionals que garantisquen el compliment d'una sèrie de condicions que permetran compatibilitzar aquesta reobertura amb les mesures higièniques adequades per a la protecció de la salut i la seguretat dels ciutadans i dels treballadors, evitant així un repunt de la malaltia.

Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals l'activitat dels quals s'haguera suspés després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que es disposa en l'article 10.1 de el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, a excepció d'aquells que tinguen una superfície de més de 400 metres quadrats, així com d'aquells que tinguen caràcter de centre comercial o de parc comercial, o que es troben dins dels mateixos sense accés directe i independent des de l'exterior, sempre que complisquen els requisits següents:

a) S'establirà un sistema de cita prèvia que garantisca la permanència a l'interior de l'establiment o local en un mateix moment d'un únic client per cada treballador, sense que es puguen habilitar zones d'espera a l'interior d'aquests.

b) Es garantirà l'atenció individualitzada al client amb la deguda separació física o, en el cas que això no siga possible, mitjançant la instal·lació de taulells o mampares.

c) S'establirà un horari d'atenció preferent per a majors de 65 anys, que haurà de fer-se coincidir amb les franges horàries per a la realització de passejos i activitat física d'aquest col·lectiu.

a) Mesures d'higiene que s'hauran d'aplicar en els establiments i locals amb obertura al públic.

1. Realitzaran, almenys dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, taulells, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, penjadors, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de similars característiques, conforme a les següents pautes:

(i) Una de les neteges es realitzarà, obligatòriament, en finalitzar el dia;

(ii) S'utilitzaran desinfectants com a dilucions de lleixiu (1.50) acabada de preparar o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida que es troben en el mercat i que han sigut autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat. Si s'utilitza un desinfectant comercial es respectaran les indicacions de l'etiqueta.

(iii) Després de cada neteja, els materials emprats i els equips de protecció individual (d'ara en avant *EPIs) utilitzats es rebutjaran de manera segura, procedint-se posteriorment a la rentada de mans.
Més informació:

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball