Actualitat Notícies

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 2.- COMERÇ I HOSTALERIA.

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 2.- COMERÇ I HOSTALERIA.

El BOE del 16 de maig publica l'Orde SND/414/2020, de 16 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

En esta orde s'establixen entre altres les mesures següent:

CAPÍTOL III. Condicions per a l'exercici de l'activitat en establiments i locals comercials detallistes i de prestació de servcios i asimilidados.

Article 11. Condicions per a la reobertura al públic d'establiments i locals comercials detallistes que no tinguen la condició de centres i parcs comercials.

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de tots els establiments i locals comercials detallistes i d'activitats de servicis professionals l'activitat dels quals s'haguera suspés després de la declaració de l'estat d'alarma en virtut del que disposa l'article 10.1 del Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, amb independència de la seua superfície útil d'exposició i venda, sempre que complisquen tots els requisits següents:

a) Que es reduïsca al quaranta per cent l'aforament total en els establiments i locals comercials. En el cas d'establiments o locals distribuïts en unes quantes plantes, la presència de clients en cada una d'elles haurà de guardar esta mateixa proporció. En tot cas, s'haurà de garantir una distància mínima de dos metres entre clients. En els locals en què no siga possible mantindre la dita distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client.

b) Que s'establisca un horari d'atenció amb servici prioritari per a majors de 65 anys.

c) Que complisquen addicionalment amb les mesures que s'arrepleguen en este capítol a excepció del que preveuen els articles 12 i 17.

2. El que disposa esta orde, a excepció de les mesures de seguretat i higiene que es preveuen en els articles 4, 13 i 14, no serà aplicable als establiments i locals comercials detallistes que ja estaven oberts al públic d'acord amb l'article 10.1 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, per als productes o seccions mencionats en l'esmentat article.

3. Tots els establiments i locals que puguen procedir a la reobertura al públic segons el que disposa este capítol, podran establir, si és el cas, sistemes d'arreplega en l'establiment dels productes adquirits per telèfon o internet, sempre que garantisquen una arreplega escalonada que evite aglomeracions en l'interior del local o el seu accés.

4. Podrà establir-se un sistema de repartiment a domicili preferent per a col·lectius determinats.

5. En el cas dels mercats que desenrotllen la seua activitat en la via pública a l'aire lliure o de venda no sedentària, comunament cridats mercats ambulants, que ja hagueren reiniciat la seua activitat d'acord amb el que disposa l'Orde SND/399/2020, de 9 de maig, o la reinicien per decisió de l'Ajuntament corresponent a partir de l'entrada en vigor de la present orde, es garantirà la limitació a un terç dels llocs habituals o autoritzats, limitant l'afluència de clients de manera que s'assegure el manteniment de la distància social de dos metres.

Els Ajuntaments podran augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l'exercici d'esta activitat, de manera que es produïsca un efecte equivalent a l'esmentada limitació.

A l'hora de determinar els comerciants que poden exercir la seua activitat, l'Ajuntament podrà prioritzar aquells que comercialitzen productes alimentaris i de primera necessitat, assegurant que no es manipulen els els productes comercialitzats en els mateixos per part dels consumidors.

Els Ajuntaments establiran requisits de distanciament entre llocs i condicions de delimitació del mercat amb l'objectiu de garantir la seguretat i distància entre treballadors, clients i vianants.

Article 13. Mesures d'higiene exigibles als establiments i locals amb obertura al públic.

1. Els establiments i locals que òbriguen al públic en els termes de l'article 11 realitzaran, almenys dos vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents com a poms de portes, mostradors, mobles, passamans, màquines dispensadores, sòls, telèfons, perxes, carros i cistelles, aixetes, i altres elements de semblants característiques, d'acord amb les pautes següents:

a) Una de les neteges es realitzarà al finalitzar el dia, o bé abans de la represa de l'activitat l'endemà.

b) Seran aplicables les indicacions de neteja i desinfecció previstes en l'article 6.1.a) i b) .

Per a la dita neteja es podrà realitzar, al llarg de la jornada i preferentment al migdia, una pausa de l'obertura dedicada a tasques de manteniment, neteja i reposició. Estos horaris de tancament per neteja es comunicaran degudament al consumidor per mitjà de cartelería visible o missatges per megafonia.

Així mateix, es realitzarà una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a mostradors i taules o altres elements dels llocs en mercats ambulants, mampares si és el cas, teclats, terminals de pagament, pantalles tàctils, ferramentes de treball i altres elements susceptibles de manipulació, prestant especial atenció a aquells utilitzats per més d'un treballador.

Quan en l'establiment o local vaja a romandre més d'un treballador atenent el públic, les mesures de neteja s'estendranno sols a la zona comercial, sinó també, si és el cas, a les zones privades dels treballadors, com ara vestuaris, taquilles, neteges, cuines i àrees de descans.

2. Es revisarà cada hora el funcionament i la neteja de sanitaris, aixetes i poms de porta de les neteges en els establiments i locals comercials detallistes.

3. En el cas de la venda automàtica, màquines expenedores, bugaderies autoservici i activitats semblants, el titular de les mateixes haurà d'assegurar el compliment de les mesures d'higiene i desinfecció adequades tant de les màquines com dels establiments i locals, així com informar els usuaris del seu correcte ús per mitjà de la instal·lació de cartelería informativa. En tot cas, seran aplicables les mesures previstes en l'article 6.

CAPÍTOL IV. Condicions per a la prestació del servici en els establiments d'hostaleria i restauració.

Article 18. Reobertura de locals d'hostaleria i restauració per a consum en el local.

1. Podrà procedir-se a la reobertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local, excepte els locals de discoteques i bars d'oci nocturn, sempre que no se supere un quaranta per cent del seu aforament i es complisquen les condicions previstes en els apartats següents.

2. El consum dins del local únicament podrà realitzar-se assentat en taula, o agrupacions de taula, i preferentment per mitjà de reserva prèvia. En cap cas s'admetrà l'autoservici en barra per part del client. Així mateix, estarà permés l'encàrrec en el propi establiment de menjar i beguda per a portar.

3. Es podrà oferir productes de lliure servici, ja siguen frescos o elaborats amb anticipació, per a lliure disposició dels clients sempre que siga assistit amb pantalla de protecció, a través d'emplatats individuals y/o monodosis degudament preservades del contacte amb l'ambient.

4. La prestació del servici en les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració es realitzarà d'acord amb el que preveu l´ Ordre SND/399/2020, de 9 de maig.

5. Haurà d'assegurar-se el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, si és el cas, agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzen per a este fi, hauran de ser acords al nombre de persones, permetent que es respecten la distància mínima de seguretat interpersonal.

6. Les comunitats autònomes i les ciutats autònomes, en el seu respectiu àmbit territorial, podran modificar el percentatge d'aforament previst en l'apartat 1 d'este article, així com el relatiu a l'ocupació de les terrasses a l'aire lliure previst en l'article 15.1 de la Orden SND/399/2020, de 9 de maig, sempre que els mateixos no siguen inferiors al trenta per cent ni superiors al cinquanta per cent.

Article 19. Mesures d'higiene i prevenció en la prestació del servici en el local.

En la prestació del servici en els locals d'hostaleria i restauració hauran de respectar-se les següents mesures d'higiene i prevenció:

a) Neteja i desinfecció de l'equipament, en particular taules, cadires, així com qualsevol altra superfície de contacte, entre un client i un altre. Així mateix, s'haurà de procedir a la neteja i desinfecció del local almenys una vegada al dia d'acord amb el que preveu l'article 6.

b) Es prioritzarà la utilització de mantelerías d'un sol ús.

En el cas que açò no fóra possible, ha d'evitar-se l'ús de la mateixa mantelería o sitiet amb distints clients, optant per materials i solucions que faciliten el seu canvi entre servicis i el seu llavat mecànic en cicles de llavat entre 60 i 90 graus centígrads.

c) S'haurà de posar a disposició del públic dispensadors de gels hidroalcohólicos o desinfectants amb activitat virucida autoritzats i registrats pel Ministeri de Sanitat, en tot cas en l'entrada de l'establiment o local i a l'eixida dels banys, que hauran d'estar sempre en condicions d'ús.

d) S'evitarà l'ocupació de cartes d'ús comú, optant per l'ús de dispositius electrònics propis, pissarres, cartells o altres mitjans semblants.

e) Els elements auxiliars del servici, com la vaixella, cristalleria, coberteria o mantelería, entre altres, s'emmagatzemaran en recintes tancats i, si açò no fóra possible lluny de zones de pas de clients i treballadors.

f) S'eliminaran productes d'autoservici com a tovalloners, portaescuradents, setrilleres, setrills, i altres utensilis semblants, prioritzant monodosis d'usar i tirar o el seu servici en altres formats baix petició del client.

g) S'establirà en el local un itinerari per a evitar aglomeracions en determinades zones i previndre el contacte entre clients.

h) L'ús de les neteges pels clients s'ajustarà al que preveu l'article 6.5.

i) El personal treballador que realitze el servici en taula haurà de garantir la distància de seguretat amb el client i aplicar els procediments d'higiene i prevenció necessaris per a evitar el risc de contagi.

Més informació:

Guia de la Fase II, Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

Consultes i preguntes freqüents sobre Comerç (ministeri).

Principals activitats fase II desescalada Generalitat Valenciana. Comerç minorista i hostaleria.

Preguntes i respostes freqüents Generalitat Valenciana, (actualitzada a 4 de juny) .

Restauració: directrius i recomanacions (05.2020). Institut per a la Qualitat Turística Espanyola.

Restauració: protocol de prevenció i seguretat. Basque Culinary Center i Euro-Toques.

Cartells de pràctiques segures.

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball