Actualitat Notícies

El Govern ha acordat amb els agents socials la pròrroga dels beneficis dels ERTE i les ajudes per a autònoms fins al 30 de setembre.

El Govern ha acordat amb els agents socials la pròrroga dels beneficis dels ERTE i les ajudes per a autònoms fins al 30 de setembre.

A 30 DE JUNY HE RECUPERAT L'ACTIVITAT:

El Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, de mesures socials de reactivació de l'ocupació i protecció del treball autònom i de competitivitat del sector industrial preveu una exempció progressivament descendent en l'obligació de cotitzar durant els tres primers mesos següents a l'aixecament de l'estat d'alarma per a aquells treballadors que estigueren percebent a 30 de juny la prestació per cessament
d'activitat recollida en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, que aconsegueix el 100% el mes de juliol, el 50% a l'agost i el 25% el mes de setembre.


Article 8. Exempció en la cotització a favor dels treballadors autònoms que hagen percebut la prestació extraordinària de cessament de durant l'estat d'alarma declarat per Reial decret 463/2020, de 14 de març.


1. A partir de l'1 de juliol de 2020, el treballador autònom inclòs en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors de la Mar que estiguera d'alta en aquests Règims i vinguera percebent el 30 de juny la prestació extraordinària per cessament d'activitat prevista en l'article 17 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, tindran dret a una exempció de les seues cotitzacions a la Seguretat Social i formació professional amb les consegüents quanties:
a) 100 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de juliol.
b) 50 per cent de les cotitzacions corresponents al mes d'agost.
c) 25 per cent de les cotitzacions corresponents al mes de setembre. 

2. La base de cotització que es tindrà en compte a l'efecte de la determinació de l'exempció serà la base de cotització que tinguera en cadascun dels mesos indicats. L'exempció en la cotització dels mesos de juliol, agost i setembre es mantindrà durant els períodes en els quals els treballadors perceben prestacions per incapacitat temporal o qualssevol altres subsidis sempre que es mantinga l'obligació de cotitzar.


3. L'exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat.

A 30 DE JUNY ES MANTÉ LA REDUCCIÓ D'ACTIVITAT: 

S'habilita un accés especial a la prestació ordinària de cessament per a aquelles persones autònomes en els quals la seua facturació en el tercer trimestre de l'any 2020 prevegen que és un 75% més baixa que la del mateix període de l'any passat, sempre que els seus rendiments nets en el període no superen la quantia equivalent a 1,75 vegades l'SMI del trimestre. 

Aquesta possibilitat, que serà compatible amb l'activitat, suposa una prestació econòmica equivalent al 70% de la base reguladora més l'exoneració de les quotes per contingències comunes. 

Per a accedir a aquesta prestació ordinària compatible amb l'activitat, no és necessari esperar que acabe el trimestre. Els treballadors autònoms que estimen que poden ser beneficiaris de la prestació poden sol·licitar-la en qualsevol moment. 

Posteriorment es realitzarà una verificació del compliment dels requisits. Els autònoms tenen la possibilitat de renunciar a la prestació durant aqueixo tres mesos si veuen recuperada la seua activitat.

Més informació:

Guia de mesures per a autònoms i com tramitar-les ací

Tota la info.

 

© 2021 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball