Actualitat Notícies

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 3.- COMERÇ I HOSTALERIA.

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT. DESESCALADA FASE 3.- COMERÇ I HOSTALERIA.

El BOE del 13 de juny publica l´Ordre SND/520/2020 de 12 de juny, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat.

El  BOE núm. 153 de 30 de maig, l'Ordre SND/458/2020, de 30 de maig, per a la flexibilització de determinades restriccions d'àmbit nacional establides després de la declaració de l'estat d'alarma en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. 

I el DOGV núm. 8835 de 13 de juny 2020, DECRET 8/2020, de 13 de juny, del president de la Generalitat, de regulació i flexibilització de determinades restriccions, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, establides durant la declaració de l'estat d'alarma, en aplicació de la fase 3 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat. Destacant:

CAPÍTOL V Condicions per al desenvolupament de l'activitat en establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats.

 Article 14. Condicions que han de complir els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals oberts al públic, que no tinguen la condició de centres i parcs comercials:

1. Els establiments i locals comercials minoristes i d'activitats de serveis professionals que, amb independència de la seua superfície útil d'exposició i venda, òbriguen al públic hauran de complir tots els requisits següents:

a) Que es reduïsca al setanta-cinc per cent l'aforament total en els establiments i locals. En el cas d'establiments o locals distribuïts en diverses plantes, la presència de clientela en cadascuna d'elles, haurà de guardar aquesta mateixa proporció. En qualsevol cas, s'haurà de garantir la distància mínima de seguretat entre les persones clients. En els locals en els quals no siga possible mantindre aquesta distància, es permetrà únicament la permanència dins del local d'un client o una clienta.

b) Que s'establisca un horari d'atenció amb servei prioritari per a majors de 65 anys. 

c) Que complisquen addicionalment amb les mesures que es recullen en aquest capítol, a excepció del que es preveu en els articles 15 i 20.

CAPÍTOL VI Condicions per a la prestació del servei en els establiments d'hostaleria i restauració.

Article 21. Obertura d'establiments d'hostaleria i restauració.

1. Podrà procedir-se a l'obertura al públic dels establiments d'hostaleria i restauració per a consum en el local sempre que no se supere el setanta-cinc per cent del seu aforament i es complisquen les condicions previstes en aquest capítol.

2. El consum dins del local podrà realitzar-se assegut en taula, o agrupacions de taules, preferentment mitjançant reserva prèvia. Haurà d'assegurar-se el manteniment de la deguda distància física de dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzen per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respecten la distància mínima de seguretat interpersonal. 

3. Estarà permés el consum en barra sempre que es garantisca la distància mínima de seguretat entre clients o clientes, o, en el seu cas, grups de clients.

4. Podrà procedir-se a l'obertura al públic de les terrasses a l'aire lliure dels establiments d'hostaleria i restauració, podent arribar l'aforament fins al cent per cent de les taules permeses, sempre que es puga assegurar el manteniment de la deguda distància física d'almenys dos metres entre les taules o, en el seu cas, agrupacions de taules. L'ocupació màxima serà de vint persones per taula o agrupació de taules. La taula o agrupació de taules que s'utilitzen per a aquesta fi, hauran de ser concordes al nombre de persones, permetent que es respecte la distància mínima de seguretat interpersonal. A l'efecte d'aquest decret es consideraran terrasses a l'aire lliure tot espai no cobert o tot espai que, estant cobert, estiga envoltat lateralment per un màxim de dues parets, murs o paraments.

5. Les activitats d'hostaleria i restauració que es realitzen a les platges, incloses les descobertes, amb concessió o autorització d'ocupació o aprofitament del domini públic marítim-terrestre, es regiran pel que s'estableix en els apartats anteriors d'aquest article, sense perjudici del que es disposa en la legislació sectorial aplicable. 

6. Podrà procedir-se a la reobertura al públic de locals de discoteques i bars d'oci nocturn sempre que no se supere un terç del seu aforament i es complisquen les condicions previstes en aquest capítol. En tot cas, podrà procedir-se a l'obertura al públic de les terrasses a l'aire lliure d'aquests establiments en les mateixes condicions i amb els mateixos requisits previstos en l'apartat 4. 7. Quan existira en el local un espai destinat a pista de ball o similar, el mateix podrà ser utilitzat per a instal·lar taules o agrupacions de taules, no podent dedicar-se aquest espai al seu ús habitual.

** veure apartats de mesures d'higiene i prevenció contemplades en aquest decret.

Més informació:

Preguntes i respostes freqüents (Gva actualitzat a 15.06).

Principals activitats fase 3 (Generalitat).

Comerç (Generalitat)

Hostaleria (Generalitat).

PLA PER A LA TRANSICIÓ CAP A UNA NOVA NORMALITAT: GUIA DE LA FASE 3 ministeri (actualitzat 31 de maig de 2020).

© 2021 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball