Actualitat Notícies

Convocatoria d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19. Consellería d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

L'objecte d'aquest decret és aprovar les bases que regulen la concessió directa d'ajudes a les pimes i micropimes que exercisquen activitat comercial i artesana, per a les despeses ocasionades per la crisi de la Covid-19, així com les inversions a realitzar en equipament per a l'establiment comercial i per a la venda en mercats de venda no sedentària.
Convocatoria d'ajudes urgents en matèria de comerç i artesania com a conseqüència de la Covid-19. Consellería d'Economia Sostenible,  Sectors Productius, Comerç i Treball.

Article 2. Tipus d'ajudes

1. Es consideraran subvencionables les despeses corrents realitzades per les beneficiàries de l'article 5.1, en productes i serveis de mesures de protecció, prevenció i higiene necessàries per a garantir la seguretat del personal, així com les despeses necessàries per a la posada en marxa de serveis logístics de proximitat com és el repartiment a domicili o l'impuls de la digitalització del comerç i la implantació i accés a plataformes de venda en línia.

2. Avalem Comerç. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions realitzades per les beneficiàries de l'article 5.1.a en equipament per a l'establiment comercial i la implantació de la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. En aquests casos es consideraran susceptibles de suport les aplicacions informàtiques i les despeses de la creació d'una pàgina web, sempre que estiga vinculada a l'establiment.

Així mateix, per a aquestes beneficiàries, es consideraran subvencionables les inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipament destinades a l'adaptació o transformació dels punts de venda per tal d'aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.

3. Avalem Comerç Rural. Les beneficiàries de l'article 5.1.a en establiments situats o que s'implantaran en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants, podran accedir a ajudes per inversions en equipament per a l'establiment comercial, incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web vinculada a l'establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració d'aquesta en una plataforma en línia de comerç electrònic. Aquests establiments podran estar situats en espais multiservei de propietat pública o privada.

Així mateix, es consideraran subvencionables per a les beneficiàries de l'apartat anterior, les inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipament per a l'adaptació o transformació dels punts de venda per tal d'aconseguir la prevenció i protecció de comerciants i clients d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.

4. Avalem Mercats. Les beneficiàries previstes en l'article 5.1.b per a la venda en mercats de venda no sedentària, si disposen d'autorització municipal per a això, podran obtindre una ajuda per a la realització d'inversions en l'adaptació de vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda de productes d'alimentació, si compleixen la normativa vigent en matèria mediambiental.

Aquestes beneficiàries podran accedir així mateix, a les ajudes per inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipament per a garantir la prevenció i protecció de comerciants i clients d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent.

5. Avalem Artesania. Per a les beneficiàries previstes en l'article 5.1.c es consideraran subvencionables les inversions relacionades amb la Covid-19, realitzades en equipament destinades a l'adaptació o transformació dels punts de treball i venda per tal d'aconseguir la prevenció i protecció d'artesans i compradors d'acord amb les normes de seguretat dictades per l'autoritat competent i l'adaptació dels establiments a la venda a distància.

6. Es consideraran susceptibles de suport les actuacions realitzades des de l'1 de gener de 2020 per a les inversions no relacionades amb la Covid-19 i des de l'1 de març les despeses corrents i inversions relacionades amb la Covid-19.

Article 5. Persones beneficiàries i requisits

1. Podran ser beneficiàries les persones físiques i les societats mercantils i assimilades descrites com a pimes o micropimes, que no siguen agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, ni societats civils, ni comunitats de béns, ni qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat sense personalitat jurídica pròpia, segons es determinen en cada tipus d'ajuda d'entre les següents, i que:

a) Exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats següents:

– CNAE (Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, CNAE-2009): secció G, divisió 47, excepte els grups i les classes 4726, 473, 4773, 478 i 479.

– IAE (Reial Decret llei 1175/1991, de 28 de setembre): secció primera divisió 6, agrupacions:

– Agrupació 64, excepte 646 i l'epígraf 647.5.

– Agrupació 65, excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655.

b) Sent-ne micropimes exercisquen l'activitat comercial a la Comunitat Valenciana en el grup 478 del CNAE o en el grup 663 de l'IAE.

c) Estiguen en possessió del document de qualificació artesana (DQA) actualitzat degudament i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per una administració pública que acredite la seua condició artesana.

2. En restaran excloses les persones físiques i les societats mercantils i assimilades esmentades en l'apartat anterior que realitzen una activitat de reparació o manteniment.

Article 6. Import de les ajudes

1. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l'article 5.1.a, regulades en l'article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall exceptuats de la suspensió de l'obertura al públic per l'article 10 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, i les seues modificacions. S'estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments comercials al detall afectats per la suspensió de l'obertura al públic per l'esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments comercials al detall afectats per la suspensió de l'obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

2. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l'article 5.1.b, regulades en l'article 2.1 subvencionaran el 100 % de les despeses corrents realitzades, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

3. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l'article 5.1.c, regulades en l'article 2.1 subvencionaran:

a) El 50 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans exceptuats de la suspensió de l'obertura al públic per l'article 10 del Reial decret 463/2020, i les seues modificacions. S'estableix un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant

b) El 75 % de les despeses corrents realitzades, per als establiments artesans afectats per la suspensió de l'obertura al públic per l'esmentat Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

c) El 100 % de les despeses corrents realitzades per establiments artesans afectats per la suspensió de l'obertura al públic pel Reial decret 463/2020, i les seues modificacions, situats als municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana, amb un mínim de despesa de 750,00 euros i un límit de 1.500,00 euros de subvenció per sol·licitant.

4. Les ajudes dirigides a les beneficiàries de l'article 5.1.a, regulades en l'article 2.2 subvencionaran:

a) Avalem Comerç, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 3.000,00 euros i l'ajuda serà del 50 % amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 500,00 euros i l'ajuda serà del 70 % amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.5. Quan els establiments de comerç al detall regulats en l'apartat anterior estiguen situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants podran accedir a les següents ajudes:

a) Avalem Comerç Rural, la subvenció serà del 60 %, amb el límit de 20.000 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas de les inversions relacionades amb la Covid-19, l'ajuda serà del 100 %, amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

6. Les ajudes destinades a les beneficiàries de l'article 5.1.b, regulades en l'article 2.4, podran accedir a les següents ajudes:

a) Avalem Mercats, la inversió aprovada no podrà ser inferior a 1.000,00 euros, i l'ajuda serà del 50 %, amb el límit de 5.000 euros per beneficiària.

b) En les inversions relacionades amb la Covid-19, l'ajuda serà del 100 %, amb un límit de 2.000,00 euros per beneficiària.

7. Per a les beneficiàries de l'article 5.1.c, les ajudes regulades en l'article 2.5:

a) La inversió aprovada no podrà ser inferior a 500,00 euros i l'ajuda serà del 70 % amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

b) En el cas d'artesans situats en municipis de la Comunitat Valenciana de menys de mil habitants l'ajuda serà del 100 %, amb el límit de 2.000,00 euros per sol·licitant i establiment.

8. No serà subvencionable l'IVA satisfet en l'adquisició de béns i serveis.

Article 7. Forma i termini de presentació de les sol·licituds

1. Es presentarà una sol·licitud per cadascuna de les ajudes a les quals s'opte, de manera telemàtica, mitjançant el procediment habilitat a l'efecte, a través de la seu electrònica de la Generalitat (http://sede.gva.es), accedint a la GUIA PROP, «Tràmits i serveis». Qualsevol sol·licitud presentada seguint un procediment diferent de l'ací descrit, serà inadmesa.

2. Per a la tramitació telemàtica s'haurà de disposar de signatura electrònica avançada, amb un certificat admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es).

3. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 09.00 hores del dia 15 de juny de 2020, fins a les 12.00 hores del 31 de juliol de 2020.

Article 13. Obligacions de la beneficiària

A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei general de subvencions, són obligacions de les beneficiàries:

a) Mantindre l'activitat econòmica durant almenys 6 mesos, a comptar des del dia de la concessió de la subvenció. En el cas d'ajudes a la inversió, la beneficiària haurà de destinar-la a la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció durant un període mínim de cinc anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic, o de dos anys per a la resta de béns.

b) Facilitar quantes dades i informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siguen requerides.

c) Comunicar l'obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat; així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

d) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, en cas d'haver percebut ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 10.000,00 euros. En concret, hauran de publicitar en la seua pàgina web, si la tingueren, l'obtenció d'aquesta subvenció.

e) Sotmetre's a les actuacions de comprovació, seguiment i inspecció que la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum considere necessàries, així com al control financer previst en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003, així com les que puguen dur a terme la Generalitat i altres òrgans de control.

Més informació:

Dogv.

Informació i preguntes i respuestes freqüents.

© 2015 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball