Actualitat Notícies

AMPLIACIÓ PLA RESISTIR FASE III. Termini del del 28 de setembre a l'11 d'octubre de 2021, tots dos inclosos.

TERCERA CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES D'AMPLIACIÓ D'AJUDES DEL PLA RESISTIR (PARÉNTESIS)- GVA D'AJUDES A AUTÒNOMS I EMPRESES, DE L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET.
AMPLIACIÓ PLA RESISTIR FASE III. Termini del del 28 de setembre a l'11 d'octubre de 2021, tots dos inclosos.

L'Ajuntament de Quart de Poblet ha anunciat la posada en marxa tercera convocatòria de Ampliació de les Ajudes Parèntesis, emmarcades dins del Pla Resistir de la Generalitat Valenciana,  per a la reactivació del teixit productiu municipal més afectat per les restriccions implementades per a frenar la pandèmia de la COVID-19. Resistir 3. Les persones interessades que complisquen els requisits podran sol·licitar aquesta línia de subvenció del 28 de setembre fins a l'11 d'octubre de 2021 (tots dos inclosos).

En aquesta tercera fase s'ha ampliat el llistat de activitats a altres sectors afectats, amb principal interés en el desenvolupament econòmic i social municipal, així com reserva del comerç local i de proximitat, segons annex publicat en les bases. Al mateix temps, s'inclou en aquesta nova convocatòria a aquells autònoms o pime que, reunint els requisits, i que el seu *CNAE s'incloïa en les convocatòries anteriors, no hagen sigut beneficiaris en cap d'elles i ho sol·liciten ara, sempre que complisquen els requisits d'aquestes.

També s'ha ampliant fins a 500 euros més fins a completar els 2.000€ de les restants fases, als nous 
beneficiaris de la fase 2 (*CNAES ampliats en la fase II), aportant únicament justificants de despeses corrents incorregudes des de l'1 de juny de 2021 fins a la fi de la convocatòria juntament amb la instància de la sol·licitud i la documentació i models recollits en la convocatòria i bases publicada en el tauler d'anuncis municipal: https://quartdepoblet.sedipualba.es/tablondeanuncios/anuncio.aspx?id=30084 

 Les sol·licituds s'hauran de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Quart de Poblet, en el procediment corresponent:

A) Nous beneficiaris en fase III: 
https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13906 

B) Per als quals ja han sigut nous beneficiaris de les ajudes en la fase II, 
https://quartdepoblet.sedipualba.es/carpetaciudadana/tramite.aspx?idtramite=13908 

Acompanyant la sol·licitud, en tots dos casos, la documentació acreditativa que es detalla en les bases i el procediment. 

Requisits i quanties:

A) Per als nous beneficiaris; ampliació de nous epígrafs llistats en l'annex II, així com aquells que complint amb els requisits de cada fase, no hagen sigut beneficiaris d'estes ajudes en les fases anteriors, prèvia la corresponent sol·licitud i justificació, una quantitat estimativa de fins a 2.000EUR per cada autònom o microempresa amb un màxim de 10 treballadors (podent oscil·lar esta quantitat en funció de les sol·licituds presentades amb dret a percebre l'ajuda i del romanent de la partida pressupostària).

I una quantitat fixa de 200EUR per treballador afiliat a la Seguretat Social a data 31 de desembre de 2020, sempre que NO hagueren sigut beneficiaris d'esta quantitat fixa en les fases anteriors del Pla Resistir de l'Ajuntament de Quart de Poblet.

Estos nous beneficiaris, igual que en anteriors convocatòries han de complir els següents requisits.

  • Figuren d'alta en la matrícula municipal de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE o CNAE) d'este municipi, en les activitats establides en l'annex de les bases.
  • Figuren en el llistat d'exempts del IAE d'este municipi per aplicació dels requisits legals vigents per a això, sempre que figuren d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors.
  • Es troben en funcionament a data 31 de desembre de 2020.
  • L'activitat s'exercisca en un local determinat, ubicat en el terme municipal de Quart de Poblet. En cas de no disposar de local comercial en cap municipi, que el domicili fiscal es trobe en el terme municipal de Quart de Poblet.

B) Per als que ja han sigut nous beneficiaris de les ajudes en la fase II, s'atorgaran fins a 500 euros més fins a completar els 2.000EUR de les restants fases (CNAES ampliats en la fase II) , aportant únicament justificants de gastos corrents incorreguts des de l'1 de juny de 2021 fins al final de la convocatòria junt amb la instància de la sol·licitud i la documentació i models arreplegats en la convocatòria i bases.

Cal destacar que es podrà presentar una única instància per activitat.

Amb aquesta ampliació es pretén fer costat al sector econòmic municipal, repartint tot el romanent de la fase anterior per a ajudar-lo a fer front a les despeses corrents dels seus negocis com els pagaments pel lloguer dels seus locals, els subministraments d'aigua o llum o fins i tot les quotes d'autònoms.

Més informació:

Tauler ajuntament quart de poblet.

Seu.

Assessorament en: afic@quartdepoblet.org

Tel. 96 1536210 ext. 250

© 2021 - Ajuntament de Quart De Poblet - Conselleria de Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball